Gravferd i Lunner


Når en av de nærmeste skal gravlegges:
1. Bestem dere for om dere skal ha begravelsesbyrå eller ikke. 
(De fleste velger å benytte begravelsesbyrå til alle de praktiske gjøremål rundt begravelsen) 
 
2. Ta kontakt med begravelsesbyrået. 
Det er to lokale byråer: 
* Opsahl begravelsesbyrå, tlf. 61 33 27 00 
* Jølstad begravelsesbyrå, Hadeland tlf. 61 33 20 30 
 
3. Begravelsesbyrået ordner da det resterende og sørger for tidspunkt, blir bestemt. At det er prest, organist, kirketjener tigjengelig. De sørger også for annonsering, pynting, ordner med musikkinnslag, trykker opp salmehefte etc. 
 
4. Dersom du ikke ønsker å benytte begravelsesbyrå, ta direkte kontakt med kirkekontoret. 
 
5. Det er kirkevergen som sørger for prest, organist og kirketjener. Prestene har hver sine tjenesteuker, og det benyttes også en del vikarer. Det er stort sett hovedorganisten som spiller i begravelsene i Lunner. Likeledes er det vår faste kirketjener som tjenestegjør. 
 
6. Gravstedet fastsettes av kirkevergen etter ønske fra de pårørende. Der det er familiegrav e.l, er det ønskelig at denne brukes, dersom fredningstid og andre forhold tilsier at det er mulig.

Kirkegårdene
Det er tre kirkegårder / gravplasser i Lunner. 
Lunner kirkegård, Oppdalen kirkegård og Grua kirkegård. Dette er gravplasser hvor både kister og urner kan settes ned. På Lunner og Grua kirkegård finnes også et eget minnesmerke for anonyme urnegraver. 
 
Det er viktig at kirkegårdene er stelt og ser pene ut. 
Vi har derfor satt opp tavler med enkel hageredskap og manuell gressklipper som du kan bruke på, og rundt ”ditt” gravsted. 
 
Det er egne regler og forskrifter for kirkegårdene, Disse Regulerer hva som er tillatt og hva som ikke er godkjent på kirkegårdene. Det er viktig at de som steller gravene kjenner innholdet i forskriftene: 


 
VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I LUNNER PRESTEGJELD. 

Vedtektene er gitt i medhold av Lov av 7. juni 1996 om Kirkegårder, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) og Forskriftene til loven, fastsatt av Kirke, underv, og forskningsdep. 10 01 97. 
Vedtatt av Lunner kirkelige fellesråd 14.10.97. Godkjent av Hamar bispedømmeråd 13.11.97. 

1. ADMINISTRASJON 
1.1 
Kirkegårdene er underlagt Lunner kirkelige fellesråds administrasjon og myndighetsområde. 

2. DRIFT 
2.1 
Kirkevergen er ansvarlig for den daglige drift av kirkegården og fører gravregister og gravplan, tilviser grav, godkjenner gravminner, varsler når feste forfaller til betaling, bestyrer gravlegater. 

2.2 
Graveren fører egne protokoller og kart. En gang årlig sammenligner kirkeverge og graver registre og kartverk. 


3. FRIGRAV OG FESTEGRAV 
3.1 
Alle som bor i kommunen når de dør, har rett til fri grav såfremt det gjelder en enkelt grav. 

3.2 
De som bor utenfor kommune kan bare få gravplass etter særskilt tillatelse fra Fellesrådet og mot å betale den avgiften som til enhver tid er fastsatt. 

3.3 
Fredningstida er 20 år. 

3.4 
For hver grav skal det være en ansvarshavende, en fester. Festeren plikter å melde adresseforandring. 

3.5 
Ingen kan forhåndsfeste grav. Når kistegrav tas i bruk, er det anledning til å feste en grav ved siden av (dobbelt gravsted)og etter søknad til kirkelig fellesråd en ekstra grav ved siden av disse når behovet tilsier det. Det innkreves festeavgift for den (de) ledig(e) grav(ene). 

3.6 
Festetidas lengde er 10 år. Når festetida er ute, kan festet fornyes med 10 år om gangen. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten spesielt samtykke fra kirkelig fellesråd. 

3.7 
Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan kirkelig fellesråd ta avgjørelse om gravlegging. 


4. STELL AV GRAV - GRAVUTSTYR 
4.1 
Graveren besørger graven planert og tilsådd. 

4.2 
Gravminnet plasseres alltid i bakkant av den første grav som er tatt i bruk i gravstedet.

4.3 
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet. Plantefelt som ikke stelles, tilsåes av graveren. 

4.4 
Det er ikke anledning til å ramme inn graven med hekk eller døde materialer. Det er heller ikke anledning til å ramme inn plantefeltet. Unntak kan gjøres for ramme som legges innenfor plantefeltet og i plan med bakken - runde steiner kan ikke benyttes. Rammer rundt plantefeltet monteres på festers ansvar. 

4.5 
Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander i plantefeltet. Løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk. 

4.6 
Fast tilbehør på gravminner, utenom skrift og flat dekor, kan monteres på festers ansvar, men må ikke stikke fram lenger enn ca. 12 cm. 
 
5. GRAVLEGAT 
5.1 
Ved innbetaling av et bestemt beløp til et gravlegat vil kirkegårdsmyndighetene overta ansvar for planting og stell av gravstedet. Gravlegatet forvaltes av kirkevergen som legatbestyrer. Det innbetalte beløp med tillegg av renter skal dekke utgiftene til vanlig stell av gravstedet for et fastsatt tidsrom. Det opprettes i hvert enkelt tilfelle en legatavtale. 
 
5.2 
Gravlegat kan ikke opprettes med lengre varighet en den foranliggende fredningstid eller festetid. Dersom det i legattiden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke strekker til, skal kirkevergen gi melding om dette til festeren. Da er det anledning til å øke legatet slik at det varer tida ut. I motsatt fall vil vedlikeholdet opphøre når midlene er oppbrukt. 
 
5.3 
Skulle det være midler igjen av legatet når tida er ute, blir disse å anvende av fellesrådet til alminnelig forskjønnelse av kirkegården. 

5.4 
Kirkevergen fører eget regnskap for hvert legat som revideres som fellesrådets øvrige regnskap. Av legatmidlene beregnes provisjon for administrasjon, et fast beløp for opprettelse av legat og 10% av det årlige beløp til pynting. Provisjonen tilfaller kirkebudsjettet. 


KIRKEDEPARTEMENTETS FORSKRIFTER TIL LOV OM KIRKEGÅRDER, sier om gravminner: 

Gravminner: 
På fri grav som ikke er anonym og på festet grav og gravsted kan det plasseres gravminne. Med gravminne forstås minnesmerke med navn og data på gravlagte. Det skal som regel bare plasseres ett gravminne på hvert gravsted. Fester av grav eller ansvarlig for fri grav er eier av vedkommende gravminne. 

Tekst, forografi, dekor og symbolbruk på gravminne skal være sømmelig, og det navn som settes på skal være identisk med navnet på den som er gravlagt. Personer som er omkommet på havet, i krig eller lignende og som ikke er gravlagt på kirkegård, kan likevel få navnet satt på eksisterende eller nytt gravminne. 

Til gravminne og fast tilbehør kan bare anvendes materialer som er bestandige og lite vedlikeholdskrevende. De skal tåle påkjenninger det utsettes for av klimaet og ved vanlig drift og vedlikehold av kirkegården. 

Gravminne skal ikke være høyere enn 150 cm, bredere enn 85 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,1 m3 og vekten ikke overstiger 150 kg. Når særlige grunner tilsier det, kan bispedømmerådet fravike denne bestemmelsen.

Tilbake