Sakspapirer og protokoll for menighetsråd 22.01.2015


Menighetsrådsmøte på Kirkekontoret 22.01.15 kl. 19

 

Sakspapirer 22.01.2015

Saksbehandler: Marit Hegli

Sak 01FELLES/2015.          TROSOPPLÆRINGEN I LUNNER Orienteringssak

Trosopplærer Trond Hem Stenersen kommer på møtet for å orientere om Arbeidet i menighetene våre.

 

Saksbehandler: Marit Hegli

Sak 02FELLES/2015.          PROTOKOLL FRA MØTE 25.11.2014

 

Forslag til vedtak:

Protokollen godkjennes.

 

Saksbehandler: Marit Hegli

Sak 03FELLES/2015.          SAKER TIL ORIENTERING

a.MISJONSALLIANSEN. Julehilsen fra Bolivia. Takk til GH for støtten

b.KIRKENS SOS I HEDMARK OG OPPLAND. Innkalling til årsmøte 15.03.15 på Gjøvik.

   Hvert menighetsråd kan sende 1 representant. Sakspapirer og program ettersendes.

   Påmelding innen 01.mars.

 
Saksbehandler: Marit Hegli

Sak 04FELLES/2015.          SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL HEIAGJENGEN FOR KIRKENE

Heiagjengen hadde sitt første møte 12. januar. 11 personer var til stede. Gruppa ønsker å ha mulighet til å kunne kjøpe inn litt utstyr til bruk på kirkekaffe og annet i de forskjellige kirkene og på de ulike arrangementene.

Aud Ødegaard orienterer mer på møtet.

 Forslag til vedtak:

 

Saksbehandler: Trond Hem Stenersen / Marit Hegli

Sak 05FELLES/2015.          SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL TROSOPPLÆRINGSARBEIDET

Vi har et ganske utstrakt trosopplæringsarbeid i menighetene våre. Vi ønsker at arbeidet skal være et godt og attraktivt tilbud til alle barn og unge i kommunen. Vi får en del støtte fra det offentlige til å drive trosopplæring, men disse pengene går i all hovedsak med til lønnsmidler.

Derfor må vi finne de økonomiske ressursene til utstyr m.m. andre steder

Det hadde vært en stor fordel om menighetsrådene satte av en sum penger hvert år som stod tilgjengelig for oss i trosopplæringsarbeidet.

På den måten ville det være enklere og mer oversiktlig å vite hvor mye økonomiske ressurser vi har til rådighet.

Vi søker derved om at menighetsrådene setter av kr 20 000,- fra Disposisjonsfond for barne- og ungdomsarbeid dette året til innkjøp av formingsmateriell og annet utstyr som trengs i trosopplæringsarbeidet

Det blir ført eget regnskap for de pengene som brukes.

 

Forslag til vedtak:

Lunner og Grua/Harestua menighetsråd bevilger kr 20 000,- fra Disposisjonsfond barne- og ungdomsarbeid til trosopplæringsarbeidet i menighetene våre for 2015.

 

Saksbehandler: Marit Hegli

Sak 06FELLES/2015.          KIRKEVALGET 2015

 

Valghåndboken 2015 har nå ankommet. Vi har mottatt totalt 12 eksemplarer. Pdf av håndboken ligger på kirkevalgsiden på internett www.kirkevalget.no. Her finner vi også all annen informasjon vedr. kirkevalget.

 

Kurs i gjennomføring av kirkevalget 2015 arrangeres på Jaren 11. mars. Målgruppen er de ansvarlige for gjennomføring av kirkevalget lokalt. Programmet omfatter regelverk, praktiske og valgtekniske forhold, informasjon og ellers fokus på hva som kan skape engasjement for Kirkevalget 2015,

Møtelokale, klokkeslett og endelig program kommer i midten av februar.

 

Nominasjonsarbeidet for menighetsrådene fortsetter på møtet. Det er viktig at alle i menighetsrådet har forespurt de personene som vi ble enige om på forrige møte (Se sak 12L og 12GH). I tillegg kan vi bruke manntallet for å finne flere kandidater.

 

Forslag til vedtak:

Følgende reiser på Kirkevalg-kurs: Ledere i valgstyrene – Arne Roar Lier og Oddmund Stenberg. Fra administrasjonen: Marit Hegli og Ole André Torp.

Øvrige: ……………………………………………………………………………………… 

Protokoll 22.01.2015

Til stede:         Arne Roar Lehne Lier, Alf Wirstad, Marit Øistad, Anders Melaas, Aud M. Bjørgo Ødegaard, Sissel Linvolden, Helge Ryen, Åse Marie Berg, Trygve Johansen

Fra adm:         Marit Hegli

Forfall:            Elisabeth Stø Flatla, Bente Karlsen Kisen,

 

Åpning ved Terje Sagsveen

 

Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 01FELLES/2015.          TROSOPPLÆRINGEN I LUNNER Orienteringssak

Trosopplærer Trond Hem Stenersen orienterte om arbeidet i menighetene våre.

Trond har nå 85 % stilling her i Lunner. I våre menigheter er det 2500 personer fra 0-18 år som til sammen skal ha 315 timer trosopplæring i løpet av disse årene. En ny plan for trosopplæring skal være ferdig i løpet av 2016.

Menighetsrådet foreslår at trosopplærer ber om å få orientere om dette arbeidet på et kommunestyremøte.

Det er også viktig at prestene under dåpssamtalen orienterer om arbeidet og konkretiserer at barna skal ha 315 timer trosopplæring fram til de er 18 år.


Sak 02FELLES/2015.          PROTOKOLL FRA MØTE 25.11.2014

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

  

Sak 03FELLES/2015.          SAKER TIL ORIENTERING

Vedtak:

Orienteringssakene tas til etterretning.

  

Sak 04FELLES/2015.          SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL HEIAGJENGEN FOR KIRKENE

Grua kirkes venner kan søkes om penger til utstyr og annet i Grua kirke.

 

Vedtak:

Lunner og Grua/Harestua menighetsråd bevilger kr 2000,- hver til Heiagjengen.

Det føres et lite regnskap over hva pengene har gått til.

 

Sak 05FELLES/2015.          SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL TROSOPPLÆRINGSARBEIDET

Bevilgningene vi får fra staten til trosopplærerstillingen dekker bare lønn. Materiell til aktiviteter og kontorhold dekkes ikke. Når fellesrådets budsjett er vedtatt vil vi se hva som skal til av øvrige bevilgninger for å drive trosopplæringsarbeidet i menighetene våre.

 

Vedtak:

Saken utsettes til et senere møte.

  

Sak 06FELLES/2015.          KIRKEVALGET 2015

Vedtak:

Følgende reiser på Kirkevalg-kurs:

Fra administrasjonen: Marit Hegli og Ole André Torp.

Fra menighetsrådene: Alf Wirstad, Helge Ryen, Terje Sagsveen og Eilert Aasen.

  

NESTE MENIGHETSRÅDSMØTE TORSDAG 19. FEBRUAR KL. 19
 

Aktiviteter i trosopplæringsarbeidet framover. Møt opp hvis du har anledning.

 Mandag 02.02. kl. 18-19.45                - KODE B i Lunner kirke

Mandag 09.02. kl. 18-19.45                - KODE B i Lunner kirke

Søndag 15.02. kl. 11                            - KODE B gudstjeneste i Lunner kirke

Tilbake