Sakspapirer og protokoll menighetsråd 23.04.2015


 

Sakspapirer 23.04.2015
Saksbehandler: Marit Hegli

Sak 22FELLES/2015.          PROTOKOLL FRA MØTE 22.01.2015

Forslag til vedtak:

Protokollen godkjennes.

 

Saksbehandler: Marit Hegli

Sak 23FELLES/2015.          SAKER TIL ORIENTERING

 

a. DET NORSKE MISJONSSELSKAP – Områdestevne for Hadeland og Land 25.04.15

    kl. 11.30-17 på Tryggheim på Gran. Årsmelding 2014-15.

b. NORGES KFUK-KFUM takker for offer kr 1470,- i Grua kirke 01.03.

c. DÅPSLØFTET. Inspirasjonshefte om dåp fra Kirkerådet.

d. SPAREBANKSTIFTELSEN. Gaver:

            Lunner menighetsråd kr. 6000,-.

            Grua/Harestua menighetsråd kr. 6000,-.

            Menighetsbladet kr. 3000,-.

 

Forslag til vedtak:

Orienteringssakene tas til etterretning.

 

Saksbehandler: Marit Hegli

Sak 24FELLES/2015.          VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING     

Saken ble utsatt fra møte 26.03. (Sak 17FELLES/2015). Heftet «Veivalg for fremtidig kirkeordning» ble delt ut på møtet. I heftet er det 27 høringsspørsmål som det eventuelt kan svares på. Høringsspørsmålene vil gi et grunnlag for at Kirkemøtet kan behandle saken våren 2016. Høringsfristen er 15.05.15.

Menighetsmøtet (årsmøtet) får mulighet til å uttale seg om saken 16.04.

Fellesrådet skal behandle saken på sitt møte 04.05.

Saken må ses i sammenheng med kommunesammenslåingen og framtidig organisering av Kirken lokalt, og det er på det nåværende tidspunkt vanskelig svare på spørsmålene.

 

Kirkevergene på Toten, v. Dag Landmark, har laget et forslag til høringssvar. Forslaget vedlegges til orientering.

 

Forslag til vedtak:

Lunner og Grua/Harestua menighetsråd velger å ikke uttale seg i høringen om fremtidig kirkeordning.

 

Saksbehandler: Marit Hegli

Sak 25FELLES/2015.          SOMMERAVSLUTNING

Det er blitt satt opp 11. juni som en eventuell avslutningsdag for menighetsråd og stab før sommeren.

Skaperverkets dag blir i år søndag 14. juni i Grua kirke. Vi kan eventuelt ha denne som en felles avslutning for menighetsråd og stab.

Menighetsrådene må bli enige om det skal være sommeravslutning for

menighetsråd og stab 11. juni eller en annen dag, og hvem som tar ansvar for denne.

 

Forslag til vedtak:

 
 Saksbehandler: Marit Hegli

Sak 26FELLES/2015.          KIRKEVALGET 2015

Listene ser pr. 26.03. ut som følger:

Lunner menighetsråd

Alf Wirstad, Bente Kisen, Åse Marie Berg, Jon Erik Raastad, Reidun Gully, Gunlaug Stenerud Skeie, Helen Myrvoll, Ragnhild Lier Western, Per Jacob Raastad, Gunnar Østby (langt nede på lista), Kirsten Heier Western (langt nede på lista).

 

Grua/Harestua menighetsråd

Oddmund Stenberg, Wanda Josefsen Foss, Gudrun Elisabeth Hansen, Odd Westby, Ragnhild Holmeide, Håkon Rødningsby, Inger Helene Lunner (nr. 5-6 på lista), Nina Vestby Gabrielsen (langt ned på lista).

Her mangler det fortsatt 3 navn.

 

Oddmund spør: Arne G Ruud, Cathrine Bøhleng, Unni Nybø.

Terje spør: Arve Røste, Simen Brændhaugen, Hanne Stokstad, Ellen Stornes Sørensen.

Eilert spør: Astrid Storvoll

 

Kandidatlisten skal være ferdig til 01. mai.

 

I og med at det ikke er satt opp flere menighetsrådsmøter dette halvåret bør valglista settes opp i prioritert rekkefølge på dette møtet. Det skal være 10 underskrivere på nominasjonskomiteens liste.

 

Etter at kandidatlistene er klare skal kandidatene presenteres med bilde og en del opplysninger. Alt dette skal være klart før 8. juni. Det er menighetsrådene som valgråd som har ansvaret for dette.

 

Saksbehandler: Marit Hegli

Sak 27FELLES/2015.          MØTEPLAN 2. HALVÅR

27. august                   -           Ordinært møte med forberedelser til Kirkevalg

13. – 14. september    -           Kirkevalg (alle må beregne å sitte på noen timer på valgtinget)

30. september             -           Ordinært møte

22. oktober                 -           Fellesmøte nytt og gammelt menighetsråd

25. november              -           Nytt menighetsråd ordinært møte

 

Forslag til vedtak:

Møteplanen vedtas som foreslått.Protokoll 23.04.2015

Til stede:         Arne Roar Lehne Lier, Alf Wirstad, Marit Øistad, Anders Melaas, Sissel Linvolden, Åse Marie Berg, Trygve Johansen

Fra adm:         Marit Hegli

Forfall:            Aud M. Bjørgo Ødegaard, Elisabeth Stø Flatla, Bente Karlsen Kisen

Åpning ved Hilde Anett Myklebust Lunde

 Innkalling og saksliste godkjent.

 Sak 22FELLES/2015.          PROTOKOLL FRA MØTE 26.03.2015

Vedtak:

Sak 09/15. Årsmelding – Familiekoret tas ut + noen små endringer. Dette ble ordnet før Årsmøtet. Protokollen godkjennes med disse endringene

 

Sak 23FELLES/2015.          SAKER TIL ORIENTERING

Vedtak:

Orienteringssakene tas til etterretning.

 

Sak 24FELLES/2015.          VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING     

Høringssvarene fra kirkevergene på Toten v. Dag Landmark ble gått gjennom på møtet. Arne Roar Lier lager på grunnlag av dette et høringssvar som kan sendes Kirkerådet.

Vedtak:

Lunner og Grua/Harestua menighetsråd velger å avgi en felles høringsuttalelse.

Høringsuttalelsen vedlegges protokollen.

 

Sak 25FELLES/2015.          SOMMERAVSLUTNING

Vedtak:

Sommeravslutning for menighetsrådene og staben blir som i fjor på hytta til Arne Roar Lier i Hurdal, onsdag 17. juni kl. 18.

Alle tar med grillmat og drikke til seg selv. Ta også med campingstol.

Vi avtaler samkjøring senere

 

Sak 26FELLES/2015.          KIRKEVALGET 2015

Kandidatliste fra Lunner menighetsråd:

1. Bente Karlsen Kisen                                  7. Gunnar Østby

2. Alf Wirstad                                                8. Reidun Gully

3. Åse Marie Berg                                         9. Helen Marie Myrvoll

4. Jon Erik Raastad                                       10. Per Jacob Raastad

5. Gunnlaug Stenerud Skeie                          11. Kirsten Heier Western

6. Ragnhild Karin Lier Western

 

Kandidatliste fra Grua/Harestua menighetsråd:

1. Oddmund Stenberg                                    7. Håkon Rødningsby

2. Wanda Josefsen Foss                                8. Inger Helene Frøislie Lunner

3. Gudrun Elisabeth Hansen                            9. Nina Vestby Gabrilesen

4. Odd Westby                                              10.

5. Unni Tjørstad Nybø                                     11.

6. Ragnhild Holmeide

 

Her mangler det fortsatt 3 navn.

Kandidatlisten skal være ferdig til 01. mai.

 

Etter at kandidatlistene er klare skal kandidatene presenteres med bilde og en del opplysninger. Alt dette skal være klart før 8. juni. Det er menighetsrådene som valgråd som har ansvaret for dette.

 

Sak 27FELLES/2015.          MØTEPLAN 2. HALVÅR

Vedtak:

Møteplanen vedtas som foreslått.

27. august                   -           Ordinært møte med forberedelser til Kirkevalg

13. – 14. september    -           Kirkevalg (alle må beregne å sitte noen timer på valgtinget)

30. september             -           Ordinært møte

22. oktober                 -           Fellesmøte nytt og gammelt menighetsråd

25. november              -           Nytt menighetsråd ordinært møte

 

Sak 28FELLES/2015.          SKAPERVERKETS DAG

Fordeling av oppgaver:

Skaperverkets dag 14. juni kl. 11 i Grua kirke.

Pilegrimsvandring i forkant av gudstjenesten ved Trond HS.

Gudstjenesten blir inne i kirken. Medvirkning av kor er ikke fastlagt ennå.

Kirkekaffe etter gudstjenesten. Heiagjengen spørres av Marit H.

Enkelt lotteri under kirkekaffen – Terje S. ordner gevinster, 2 fruktkurver, konfekt.

Papirårer – Marit H. tar med seg.

Tobias Gutmann spørres om aktiviteter for barna – Ola VL spør.

Bjørg Vefferstad spørres om ringspill, erteposekasting mm. – Marit H. spør.

Reklamemateriell mm. til utdeling etter lekene – Terje spør i banken, Oddmund ordner noe, Marit H. ser på kontoret.

Menighetsrådet må bidra på kirkekaffen og under lekene, samt med rydding.

 

Sak 29FELLES/2015.          SLIPING AV GULV I HOVEDSKIPET LUNNER KIRKE

Gulvet i hovedskipet i Lunner kirke fram til de første benkene er ikke blitt slipt og oljet. Resten av gulvet ble tatt for noen år siden. Det anslås at dette vil koste ca. kr 15 000,-.

 

Vedtak:

Lunner menighetsråd ønsker at resten av gulvet slipes og oljes. Utgiftene til dette dekkes av Lunner kirkes gavekonto.

 

Tilbake