Enighet om felles menighetsråd


Et samlet menighetsmøte vedtok 12. februar å støtte etableringen av et felles menighetsråd for Lunner og Grua/ Harestua sokn. Saken ligger nå til behandling hos Hamar bispedømmeråd.

Fotograf: Kathrine Haaheim 

PROTOKOLL FRA FELLES MENIGHETSMØTE FOR LUNNER OG GRUA/ HARESTUA MENIGHETER

Sted og dato: Grua kirke, søndag 12. februar 2023

Til stede på møtet: 24 personer.
Stemmeberettigede: 21 personer (foruten Kristin Sundt (sokneprest i Lunner), Stian Elysian (sokneprest Grua/ Harestua) og Amund Gillebo (kirkeverge i Lunner kirkelige fellesråd)).


Menighetsmøtet ble hilst velkommen av Ragnhild Western, menighetsrådsleder i Lunner og Gudrun Hansen, nestleder i Grua/ Harestua menighetsråd. Kirkeverge Gillebo bidro med å svare på spørsmål under møtet.

Menighetsmøtet fikk en orientering om bakgrunnen for møtet: saken om felles menighetsråd for Lunner og Grua/ Harestua menigheter. Det ble gjort rede for menighetsrådenes vurderinger i saken, inkludert vedtaket om lik representasjon fra soknene i et felles menighetsråd, med fire faste og fire vararepresentanter. Det var viktig for menighetsrådene å få fram var at et felles menighetsråd skal gjøre Kirken i Lunner enda mer samlet, og kunne gi enda bedre tjenester til befolkningen. Videre var det viktig at ordningen med et felles menighetsråd skulle evalueres både underveis og til slutt i neste valgperiode, og at kommende menighetsmøter selv kan vedta å gå tilbake til separate menighetsråd.

Marie Kleven, tidligere kirkeverge i Lunner, ga et kort historisk tilbakeblikk om da det var et felles sokn i kommunen, og dannelsen av Grua/ Harestua sokn og menighetsråd i 1970.

Menighetsmøtet fikk stille spørsmål og komme med kommentarer til saken. Innleggene dreide seg blant annet om fordelene og ulempene, om hvordan uenigheter mellom soknene vil bli løst og om soknenes økonomi og gavefond, i et felles menighetsråd. Lik representasjon fra soknene i et felles menighetsråd ble poengtert som viktig fra flere.

Til slutt ble det holdt avstemming om saken om felles menighetsråd.

Det ble gjennomført tre avstemminger:
1. om menighetsmøtet skal levere en uttalelse for hvert sokn eller samlet.
Vedtak: Enstemmighet om en felles uttalelse.

2. om menighetsmøtet ønsket avstemming skriftlig eller ved håndsopprekking.
Vedtak: Enstemmighet om avstemming ved håndsopprekking.

3. om menighetsmøtet støttet å gå over til felles menighetsråd.
Vedtak: Enstemmighet om å gå over til felles menighetsråd.

(sign)

Ragnhild Western, Leder Lunner menighetsråd               

Gudun Hansen, nestleder Grua/ Harestua menighetsråd                                             

Amund Gillebo, kirkeverge

Tilbake